Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

 

Strona główna > WIZJA I MISJA

WIZJA I MISJA

Celem Konsorcjum/Centrum jest integracja i intensyfikacja interdyscyplinarnych prac naukowo-badawczych, szczególnie badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych z udziałem zespołów członków tworzących Konsorcjum oraz podmiotów gospodarczych i społecznych, w zakresie technologii i materiałów polimerowych, w tym genomiki - zmierzająca do wzrostu konkurencyjności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu edukacyjnego społeczeństwa.

Realizacja celów w wymiarze:
- regionalnym,
- krajowym,
- międzynarodowym

poprzez aktywne uczestnictwo w pracach/projektach uwzględniających priorytety programów/strategii rozwoju regionalnego, założenia narodowego planu rozwoju a także preferowane kierunki rozwojowe Unii Europejskiej (Europejska Przestrzeń Badawcza).

- współpraca z podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami o charakterze gospodarczym, a także partnerami ze strefy społeczno-samorządowej,
- generowanie nowych technologii i materiałów oraz technik o wartości rynkowej (szczególnie dla małych i średnich podmiotów gospodarczych),
- wprowadzanie do praktyki gospodarczo-społecznej.